دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : بابک   بهشتی

پست الکترونیکی : beheshti-b@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : ماشین های کشاورزی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه شیراز

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مکانیک ماشین های کشاورزی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه شیراز

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مکانیک ماشین های کشاورزی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

 

  1. عضو هیات داوری طرح های ارائه شده به اولین جشنواره ایده های نو. (1381). تهران
  2. عضو کمیته اجرائی دومین همایش ملی حبوبات (1386). دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. تهران.
  3. عضو هیات داوری چهارمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی. (آبان 1388). دانشگاه تربیت مدرس. تهران.
  4. عضو هیات داوری همایش ملی آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی. (اسفند 1388). دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول.
  5. عضو هیات داوری پنجمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی. (آذر 1390). دانشگاه تربیت مدرس. تهران.
  6. عضو هیات تحریریه مجله مهندسی زیست سامانه. مجله علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان. از 1391 تاکنون.
  7. مدیر گروه مقطع دکتری مکانیک ماشینهای کشاورزی و مقطع کارشناسی ارشد و دکتری مکانیزاسیون کشاورزی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی. از اسفند 1391 تاکنون.
  8. عضو هیات داوری ششمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی. (آبان 1392). دانشگاه تربیت مدرس. تهران.
  9. عضو هیات داوری اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی. (بهمن 1392). دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان. اصفهان.
  10. عضو هیات داوری هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیو سیستم) و مکانیزاسیون ایران. (بهمن 1392). دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد.


عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مهندسی مکانیک بیو سیستم

محل خدمت : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 12

سمت اجرایی در دانشگاه : م.گ.مکانیک ماشینهای کشاورزی(دکتری )ومکانیزاسیون (ارشدودکتری)و م.گ. مهندسی مکانیک بیو سیستم (ارشد و دکتری)

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1380/08/12

بابک بهشتی

بابک بهشتی

محل خدمت:   دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استادیار

^